Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 1 juli 2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08168698 en zijn vanaf die datum van kracht. In deze voorwaarden gelden de volgende definities: Master Pilates, gevestigd te (8025 AZ) Zwolle, Dokter Stolteweg 60; Lid (Leden): Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Master Pilates een lidmaatschapsovereenkomst aangaat.

De overeenkomst komt tot stand na het accepteren van de Algemene Voorwaarden. Deelname aan een losse training of strippenkaart houdt ook in dat deze overeenkomst tot stand komt.

 • Deelname via een abonnement is voor onbepaalde tijd doch voor tenminste drie kalendermaanden.
 • Het lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat bij inschrijving, de meest recente folders, of op de website.
 • Dit bedrag geldt per maand ongeacht hoeveel lessen er in deze maand plaatsvinden.
 • Het betalen van het lidmaatschapsgeld vindt maandelijks plaats via automatische incasso. Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf van iedere maand geïncasseerd. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, heeft Master Pilates het recht het lidmaatschap per direct te beëindigen. Dit betekent niet dat de betalingsverplichting komt te vervallen. Openstaande posten dienen te worden voldaan.
 • Het lidmaatschapsgeld kan tussentijds worden verhoogd. Leden worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een lid het met de verhoging niet eens is, bestaat de mogelijkheid per direct te stoppen met deelname aan de trainingen. In dit geval hoeft er geen rekening te worden gehouden met de geldende opzegtermijn van een kalendermaand. Het lid dient dan wel aan de betalingsverplichting te hebben voldaan. Eventuele openstaande, in te halen lessen komen hiermee te vervallen.
 • Restitutie voor gemiste trainingen door afwezigheid van de klant is niet mogelijk.
 • Bij tijdige afmelding 24 uur voor aanvang van de training kan een les worden ingehaald gedurende het lopende kalenderjaar.
 • Aanmelden voor een training, ook via de wachtlijst, kan tot aanvang van de training.
 • Registratie en afmelding via ons online systeem. Niet (tijdig) afmelden van een training betekent dat de les wordt berekend. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afmelden van de training.
 • De mogelijkheid tot het inhalen van de training is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In te halen trainingen kunnen niet aan derden worden overgedragen.
 • Indien de klant het lidmaatschap wil beëindigen of aanpassen geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Opzeggen of aanpassen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per email te gebeuren. Het adres is info@masterpilates.nl.
  De opzegging is compleet wanneer u een bewijs van opzegging heeft ontvangen en aan uw betalingsverplichting heeft voldaan. Na de einddatum is het niet meer mogelijk gemiste trainingen in te halen.
 • Aanpassen van het lidmaatschap van twee trainingen per week naar een training per week, strippenkaart of losse training,  kan met inachtneming van een kalendermaand. Vanaf het moment dat de klant betaalt voor 1x per week trainen, strippenkaart of losse training, vervalt het recht om trainingen in te halen van voorgaand lidmaatschap.
 • Elke klant is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelname is mogelijk wanneer uw gezondheid geen belemmering vormt. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.
 • Bevriezing van het lidmaatschap is mogelijk in geval van hoge uitzondering en kan alleen worden doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de administratie van Master Pilates. Voor bevriezing geldt een opzegtermijn van een kalendermaand voorafgaand aan een nieuwe maand. Wordt het lidmaatschap weer ontdooid, dan zal het lidmaatschapsgeld voor de eerste maand niet worden geïncasseerd. Bevriezing geldt voor een vooraf overeengekomen periode van maximaal drie maanden en ontdoet de klant niet van betalingsverplichting na deze bevriezingsperiode. Bevriezing kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient de opzegtermijn in acht te worden genomen. Tijdens bevriezing vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van de lessen.
 • Master Pilates behoudt de vrijheid de Algemene Voorwaarden, trainingsdagen- en tijden en locatie te allen tijde te wijzigen. Klanten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Master Pilates behoudt zich het recht voor een les te annuleren bij een deelnemer. Het aanbod van Master Pilates voorziet in een door de klant te kiezen vervangende training.
 • Deelname aan de trainingen geschiedt volledig op eigen risico van de klant. Master Pilates kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ten gevolge van de trainingen of voortvloeiende uit de training dan ook. Door docenten van Master Pilates verstrekte veiligheidsinstructies dienen door de klant in acht te worden genomen.
 • Master Pilates behoudt zich het recht voor klanten, zonder opgave van reden, te weigeren deel te nemen aan de les(sen).
 • Master Pilates zal alle klanten per email op de hoogte houden van alle belangrijke zaken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens, waaronder het juiste email adres.
 • Master Pilates is tijdens de zomervakantie drie aaneengesloten weken gesloten (bouwvakvakantie regio Noord) en tijdens de Kerstvakantie twee weken. Op nationale feestdagen wordt er geen training gegeven. Alle trainingen kunnen worden ingehaald indien de mogelijkheid zich voordoet en er voldoende plek is in het betreffende aanbod.
 • Master Pilates heeft een aantal huisregels opgesteld. U wordt geacht de huisregels te kennen en toe te passen. Op verzoek van de klant kunnen de huisregels worden toegestuurd.
 • Master Pilates is niet verantwoordelijk voor schade verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 • Bij inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Deze versie van de Algemene Voorwaarden vervangt alle eventuele voorgaande.
 • In geval van klachten met betrekking tot Master Pilates, dient de klant zich altijd te wenden tot Master Pilates
 • Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Master Pilates. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in plaats of omgeving van de vestiging van Master Pilates behoudens hogere voorziening.

PRIVACYVERKLARING

Master Pilates, gevestigd aan dokter Stolteweg 60 8025 AZ ZWOLLE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Master Pilates
Dokter Stolteweg 60
8025 AZ ZWOLLE +31 6 53 51 35 21
——————
BTW: NL002165221B93
KvK: 08168698

Henriët van Dalen is de Functionaris Gegevensbescherming van Master Pilates. Zij is te bereiken via info@masterpilates.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Master Pilates verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@masterpilates.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Master Pilates verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Master Pilates verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Master Pilates neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Master Pilates) tussen zit. Master Pilates gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: nvt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Master Pilates bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > zolang lidmaatschap duurt>t.b.v. lesindeling en contributie
Personalia > zolang lidmaatschap duurt > t.b.v. lesindeling en contributie
Adres > zolang lidmaatschap duurt > t.b.v. lesindeling en contributie
Enzovoort > zolang lidmaatschap duurt > t.b.v. lesindeling en contributie

Delen van persoonsgegevens met derden
Master Pilates verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Master Pilates gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Master Pilates en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@masterpilates.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Master Pilates wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Master Pilates neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@masterpilates.nl.